Relevante wetswijzigingen

Het wetsvoorstel om de  medische toets door het UWV van het re-integratieverslag per 01-09-2021 te laten vervallen gaat voorlopig niet door!

Het betreffende wetsvoorstel is controversieel verklaard nu het kabinet demissionair is.

De vermoedelijke ingangsdatum zal waarschijnlijk niet eerder dan ergens in 2022 zijn.

Het wetsvoorstel was als volgt:

Per 1 septermber 2021 zal de verzekeringsarts van het UWV bij de WIA aanvraag van de werknemer, niet meer toetsen of de begeleiding door de bedrijfsarts in de afgelopen peeriode van arbeidsongeschiktheid juist is geweest. Evenmin zal de verzekeringsarts toetsen of de belastbaarheid van de werknemer juist is vastgesteld. De beoordeling van het re-integratieverslag zal vanaf september alleen door de arbeidsdeskundige van het UWV worden gedaan die zonodig bij vragen de bedrijfsarts kan consulteren. Naar verwachting zal hierdoor ca. 10% minder loonsancties worden opgelegd. Let wel! Bovenstaande geldt alleen voor het toetsen van het re-integratieverslag. Het vaststellen van de belastbaarheid voor de WIA beoordeling zal de verzekeringsarts van het UWV blijven doen. Daardoor kan er een verschil optreden tussen de belastbaarheid zoals de bedrijfsarts die heeft vastgesteld en die de verzekeringsarts heeft vastgesteld. Hier kan de werknemer nadeel van ondervinden. Dit risico is bewust geaccepteerd door de overheid bij de besluitvorming.

 

Wet werk en zekerheid
In tijdelijke contracten mag m.i.v. 01-01-2015 alleen in bijzondere omstandigheden nog een concurrentiebeding worden opgenomen.
Bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer moet vanaf januari 2015 ook een schriftelijke opzegging plaatsvinden met een opzegtermijn van 1 maand. Doet men dat niet dan wordt het contract geacht niet te zijn beeindigd.
In tijdelijke arbeidscontracten tot 6 maanden mag m.i.v. 01-01-2015 geen proeftijd meer worden opgenomen.

Flexwerkers krijgen m.i.v. 01-07-2015 al na 2 jaar een vast contract. Was 3 jaar. De tijd tussen 2 contracten wordt verlengd van 3 maanden naar 6 maanden.

Ontslagbescherming van payroll werknemers  wordt per 01-07-2015 verbeterd. Zij worden sneller gelijkgeschakeld met werknemers die bij een reguliere werkgever werken m.b.t. hun rechten op bijv. loon, ontslagbescherming en re-integratie.

Per 01-07-2015 komt er een vaste route voor ontslag. De UWV route geldt voor werknemers die worden ontslagen om economische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. De route via de recher geldt voor de overige situaties en voor beroepzaken tegen de geweigerde ontslagvergunning door het UWV.

Een transitievergoeding gaat m.i.v. 01-07-2015 gelden voor alle werknemers die worden ontslagen en die een dienstverband hebben dat minimaal 2 jaar heeft geduurd. Voor kleine bedrijven (< 25 werknemers) geldt een overgangssituatie. De vergoeding is max. € 75.000 en als men meer verdient per jaar dan dit bedrag max. 1 jaarsalaris.
Bepaalde kosten kunnen er op in mindering worden gebracht zoals scholingskosten, re-integratiekosten, persoonlijke ontwikkelingscursussen e.d.

WW
De maximale WW duur wordt afgebouwd in de periode van 01-01-2016 tot 2019 van nu 38 maanden maximaal naar maximaal 24 maanden. In CAO's kunnen aanvullende WW afspraken worden gemaakt om de duur toch te verlengen met meer maanden.
M.i.v. 01-07-2015 is alle arbeid passende arbeid als men langer dan 6 maanden in de WW zit.
Voor mensen die vanaf 01-07-2015 in de WW komen geldt dat niet de uren die zij werken verrekend worden met het WW recht maar dat de verdoiensten verrekend worden. Om de verdiensten vast te stellen moet iedereen maandelijks aan UWV een opgave van verdiensten verstrekken (kan digitaal) voordat de WW uitkering wordt betaald.

Participatiewet
De PW voegt m.i.v. 01-01-2015 de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen. Zie voor info van de rijksoverheid deze link.

M.i.v. 01-01-2015 heeft iemand alleen nog recht op Wajong als hij volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Met arbeidsvermogen wordt bedoeld; een taak kunnen uitvoeren bij een werkgever, beschikken over basale werknemers vaardigheden, minimaal 1 uur aaneengesloten arbeid kunnen verrichten en minimaal 4 uur per dag belastbaar zijn met arbeid. Voldoet men hier aan dan valt men niet onder de Wajong maar onder de PW. De gemeente voert die uit. Voldoet men niet aan 1 van de 4 voorwaarden dan heeft men recht op een Wajong 2015 uitkering mits vaststaat dat het arbeidsvermogen duurzaam niiet aanwezig is. M.a.w. dat de medische situatie niet meer zal veranderen en een verbetering zich ook niet meer kan ontwikkelen.
Het UWV gaat voor de gemeenten werk verrichten door o.a. 3 centrale indicatiestellingen af te geven nl. voor een indicatie banenafspraak, een indicatie voor beschut werk en voor een medische urenbeperking.
De banenafspraak beantwoordt de vraag of de werknemer onder de doelgroep valt voor het in het sociaal akkoord afgesproken aantal extra banen die voor mensen met een beperking zijn /worden gecreeerd. Mensen die al op de WSW wachtlijst staan genieten de 1e twee jaar voorrang. Om toegelaten te worden tot die wachtlijst moet elk geval een WSW aanvraag bij het UWV zijn ontvangen voor 10-09-2014.
De indicatie Beschut werken betekent dat mensen een dienstverband krijgen gekoppeld aan een CAO waarvoor de gemeente de rol van werkgever vervult. Tot de doelgroep behoren mensen die een lichamelijke, verstandelijke en of psychische beperking hebben, een bepaalde mate van begeleiding en aanpassingen op de werkplek nodig hebben die zodanig ver gaan dat niet van een reguliere werkgever kan worden verwacht dat hij deze de betreffende mensen in dienst neemt.

Wajong
Aanvragen voor de vroegere Wajong konden tot 10-09-2014 worden ingediend.
Aanvragen die daarna worden ontvangen door het UWV vallen onder de nieuwe Participatiewet/Wajong 2015 waarbij het arbeidsvermogen wordt getoetst.

Bezava
De Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (afgekort de Wet BeZaVa) is per 2 oktober 2012 door de 1 e Kamer goedgekeurd en trad voor een deel in werking per 01-01-2013 en voor andere delen per 01-01-2014 of later. Als laatste onderdeel is het vanaf 2017 ook mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de WGA-uitkeringen van vangnetters (WGA flex premie), maar dan uitsluitend in combinatie met het WGA-vast risico.
Voor de ex-werknemers die vanaf 01-01-2013 ziek worden en via het UWV ziekengeld ontvangen (zgn. vangnetters) geldt dat zij al na 1 jaar arbeidsongeschiktheid (gerekend vanaf de 1 e ziektedag die ligt na 31-12-2012) hun ZW uitkering kunnen verliezen als zij in theorie meer dan 65% van hun maatmanloon kunnen verdienen met in Nederland voorkomende gangbare arbeid.

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat sinds 2014 uit drie premiecomponenten: een gedifferentieerde premie WGA-vast, een gedifferentieerde premie WGA-flex en een gedifferentieerde premie ZW-flex. Voor kleine werkgevers gelden sectorale premies voor elk van de drie Whk-premiecomponenten. Grote werkgevers betalen drie op werkgeversniveau gedifferentieerde premies. Middelgrote werkgevers betalen drie premies die deels opgebouwd zijn uit een sectorale premie en deels uit een
op werkgeversniveau gedifferentieerde premie.
Eigenrisicodragers betalen een premie van 0% voor de premiecomponenten waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. Zij kunnen zich tegen hun WGA-vast risico en/of ZW-flex risico verzekeren bij private verzekeraars, maar mogen deze risico’s ook zelf dragen. Werkgevers kunnen tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en 1 juli.