Handboek versies - AMOZ, Handboek Wet Verbetering Poortwachter

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Handboek versies

Versie maart 2017 (6e druk)
Deze druk bevat een aantal wijzigingen i.v.m. de nieuwe "Werkwijzer Poortwachter" die UWV heeft uitgebracht en die de oude "werkwijzer RIV toets in de praktijk" vervangt. Tevens is in deze versie een aantal andere wijzigingen en actualisaties opgenomen. Het complete overzicht van wijzigingen in mijn handboek staat hieronder.
Index: Hs 2.11 Namen RIV formulieren aangepast, min of meer wordt zo dicht mogelijk, hst tav RI plan toegevoegd
Blz 21 Administratieve loonsanctie sanctie gewijzigd in loonsanctie
Blz 67 Standaard Duurbelastbaarheid in arbeid aan protocollen toegevoegd
Blz 68 Richtlijn Depressie toegevoegd en oude richtlijn verwijderd
Blz 73 Onderdeel “a“ toegevoegd aan art 629 lid 3 BW
Blz 75 “Duurzaam” toegevoegd in het begrip G(D) BM
Blz 76 Tekst bij GBM onder 4 gewijzigd overeenkomstig het schattingsbesluit.
Blz 88 Benaming aangepast en tekst m.b.t. oordeel werknemer. Zit nu in Wia aanvraag zelf bij de digitale wia aanvraag. Kan e.e.a opsturen of uploaden.
Blz 95 Omissie hersteld. 13 weken moet zijn 11 weken.
Blz 95 Toegevoegd onder WAT: dat werkgever niet de medische info mag inzenden
Blz 98 Tekst geactualiseerd m.b.t. oordeel werknemer. Zit nu in Wia aanvraag zelf
Blz 98+99 Handelwijze UWV en Schuld bij administratieve loonsanctie. Wetsartikel BW 629 lid 3 f toegevoegd.
Blz 121 Tekst toegevoegd m.b.t. de interpretatie van de normfunctie door UWV
Blz 128 “Min of meer” gewijzigd in “zo dicht mogelijk aansluiten bij”
Blz 137 “Min of meer” gewijzigd in “zo dicht mogelijk aansluiten bij”+ voorbeeld gewijzigd
Blz 139 Tekst aangepast m.b.t. scholing m.b.t. duur iha tot 6 maanden.
Blz 152 Duur van een scholing tot 6 maanden toegevoegd.
Blz 155 Hoofdstuk toegevoegd “Hoe ziet een Spoor 2 re-integratieplan er ongeveer uit”
Blz 156 Tekst gewijzigd onder :geen ri-traject: m.b.t. marginale mogelijkheden.
Blz 156 Tekst gewijzigd m.b.t. financiële verplichtingen werknemer
Blz 167+168 Omissie hersteld. 13 weken moet zijn 11 weken m.b.t. aanvragen WIA.
Blz 169 Tekst gewijzigd m.b.t. het niet compleet inzenden van de WIA aanvraag met bijlagen. Actie UWV afhankelijk van de schuldvraag wn of wg.
Blz 169 Omissie hersteld. 15 weken moet zijn 13 weken.
Blz 179 Toegevoegd onder uitzendbureau”, bij plaatsing in spoor 2: “zonder uitzendbeding” + tekst redactioneel verbeterd.
Blz 180 Wijziging beleid mbt wat onder spoor 1 wordt verstaan bij grote werkgevers.
Blz 180 Wijziging beleid m.b.t. payroll bedrijven. Inlener is nu spoor 1
Blz 181 Toelichting m.b.t. inzet spoor 2 bij marginale mogelijkheden.
Blz 181 Actualisering van het hoofdstuk over marginale mogelijkheden.
Blz 181 WSW aanmelding geactualiseerd. Gaat nu om Beschut Werk ihkv de PW.
Blz 182 WSW en WIA beoordeling is verwijderd.
Blz 181 kopje “WSW/Beschut Werk als spoor 2” geheel vervangen
Blz 182 Toegevoegd kopje Omvang van de re-integratie plicht
Blz 182 Toegevoegd kopje Re-integratie en verlof opnemen
Blz 182 Toegevoegd kopje Re-integratie en zwangerschap
Blz 182 Toegevoegd wns voor wie AOW leeftijd nadert
Blz 183 Toegevoegd Re-integratie voor werknemers met de no-risk polis
Blz 183 Toegevoegd Re-integratie en buitenlandse werknemers
Blz 199 Wijziging per 01-01-2017 voor ERD worden m.b.t. flex en vaste werknemers premie.
Blz 201 Omissie hersteld. 13 weken moet zijn 11 weken
Blz 202 Wetsartikel 25lid 14 WIA toegevoegd
Blz 208 Hoofdstuk m.b.t. schadevergoeding door UWV bij niet of te laat opleggen van een loonsanctie vervangen n.a.v. uitspraken van de CRvB.
Blz 211 11e item vervallen n.a.v. een uitspraak van de CRvB+ toelichting
Blz 215 Onderscheid tussen administratieve en inhoudelijke loonsanctie vermeld.
Blz 215 Wijziging m.b.t. administratieve sanctie in inhoudelijke sanctie
Blz 215 Ingangsdatum sanctie verbeterd.
Blz 215 Ingangsdatum sanctie gewijzigd omdat EWT niet de enige datum is.
Blz 217 tekst gewijzigd omdat er 2 situaties zijn m.b.t. het bekorten van de loonsanctie als de belastbaarheid pas in het 2e jaar optreedt en de wg te laat een spoor 2 start. Tevens EWT datum gewijzigd in toetsdatum UWV.
Blz 218 2 x “Min of meer” gewijzigd in “zo dicht mogelijk aansluiten bij”
Blz 219 Toegevoegd de tekst “en het onduidelijk is of hij daarna wel arbeidsmogelijkheden zal hebben”
Blz 221 Schema onder punt 3.2.1 en 3.2.2 aangepast
Blz 222 Schema 3.6 gewijzigd (70% eis vervallen)
Blz 222 Schema onder E. gewijzigd “GMB, marginale mogelijkheden of RI blokkerend of RI belemmerend advies”
Blz 225 Tekst verwijderd t.a.v. administratieve sanctie
Blz 226 Tekst gewijzigd als oorzaak niet compleet volgens wn bij wg ligt
Blz 226  Bij de “formulieren” gewijzigd in “bij de WIA aanvraag”
Blz 227 “Min of meer” gewijzigd in “zo dicht mogelijk aansluiten bij”
Blz 228 Tekst gereshuffeld
Blz 229 Extra 2 mogelijkheden toegevoegd wanneer resultaat ook als bevredigend wordt beschouwd nl als adequaat is gere-integreerd en als wn weigert en wg alles heeft gedaan om dit te gedrag te verbeteren/corrigeren.
Blz 231 Hoofdstuk m.b.t. re-integratie en studie gewijzigd.
Blz 232+233 Toegevoegd “GMB, marginale mogelijkheden of RI blokkerend of RI belemmerend advies”
Blz 235 Hs 3.5.1 herschreven. Betere volgorde en duidelijk acties beschreven.
Blz 236 Toegevoegd Hs 3.5.2 Duurbelastbaarheid in Arbeid
Blz 237 Wijziging administratieve naar inhoudelijke loonsanctie als te weinig info is verstrekt door werkgever
Blz 242 Wijziging beleid mbt wat onder spoor 1 wordt verstaan bij grote werkgevers
Blz 244 Tekst gewijzigd m.b.t. scholing. Iha duurt tot ca 6 maanden.
Blz 249 Toegevoegd onder spoor 2 “binnen 6 weken”
Blz 252 verwijzing naar Hs 2.15.3.2. toegevoegd..
Blz 253 Aanmelding voor WSW arbeid niet meer mogelijk. Wel kan Beschut Werk worden aangevraagd bij het UWV
Blz 254 Toegevoegd onder spoor 2 “binnen 6 weken”
Blz 255 2a. Tekst gewijzigd. In sommige gevallen wordt geen afgerond spoor 2 verlangd.
Blz 255 wijziging m.b.t. 2e jaar moet nog opgenomen worden 03-02-2017
Blz 255, 256 Wijziging m.b.t opstarten spoor 2. Moet nu binnen 8 weken.
Blz 256 Tekst onder 2b gewijzigd en verduidelijkt m.b.t. verschil tussen afronden en opstarten.
Blz 256 Toegevoegd onder 2 B:”adequaat spoor 2”
Blz 261 Tekst gewijzigd m.b.t. een dreigend faillissement e.d. wat geen deugdelijke grond meer vormt.
Blz 262 toegevoegd 1e alinea: Als er niets aan RI is gedaan is de kans op een LS groot”
Blz 263 Tekst aangepast m.b.t. klachtencontingent re-integreren. Nl. dat de VA van UWV dit beoordeelt en dat een sanctie hier op de loer ligt.
Blz 263 3.6.3.3 tekst toegevoegd dat geen RI nodig is als wn > 3 mnd niet kan re-integreren en daarna e.e.a. nog onduidelijk is.
Blz 264 Toegevoegd de tekst “en het onduidelijk is of hij daarna wel arbeidsmogelijkheden zal hebben”
Blz 267 onder geen bevredigend resultaat weggehaald “en de arbeidsdeskundige”, want hij gaat niet over marginale mogelijkheden. Verder de tekst verbeterd.
Blz 274 Bij einde dienstverband inzetten spoor 2 toegevoegd “tenzij hersteld voor EDV zeer waarschijnlijk is”.
305 t/m312 wetsartikelen van het BW geactualiseerd
329 toegevoegd dat Arbowet waarschijnlijk per 1 juli 2017 op een aantal punten wordt gewijzigd.
Trefwoordenregister
- Bijgewerkt o.a. 11 weken, 13 weken, duurbelastbaarheid, verlof zwangerschap, buitenlandse werknemers, zo dicht mogelijk, spoor 2 RI plan etc.


Versie januari 2016 (5e druk)
Blz 16 en 17  Schema aangepast en actie 5 toegevoegd
Blz 88  Tekst aangepast aan nieuwe formulieren
Blz 91+92  Tekst aangepast bij formulieren
Blz 93+97  idem
Blz 118 t/m 127. Hoofdstuk over vaststellen loonwaarde herschreven en aangepast aan huidige methodiek die bij de Participatiewet wordt gebruikt.
Blz 130  Info toegevoegd t.a.v. wat passende arbeid is.
Blz 138  Nieuwe tekst toegevoegd m.b.t. scholingsverplichting van de werkgever bij ontslag.
Blz 169/170  Tekst verduidelijkt m.b.t. loondoorbetalingsverplichting bij te late WIA aanvraag
Blz 17 1  Tekst in kader extra verduidelijkt i.v.m. art 23 lid 6
Blz 208  Toevoeging m.b.t. de schade i.r.t. de schadevergoeding die men kan claimen.
Blz 252  Info toegevoegd m.b.t. duur en adequaat zijn van een re-integratietraject.
Blz 255  tekst onder 2a aangepast met elk geval voor de 1 e WIA dag spoor 2 starten
Blz 256  tekst onder 2b aangepast met elk geval voor de 1 e WIA dag spoor 2 starten
Blz 328  Tekst onder PW aangevuld met stuk over aanvraag indicatie banenafspraak en LDR
Trefwoorden  Diverse toevoegingen
Index  Aangepast

Versie juli 2015 (4e druk)
Colofon Aangepast
Index    Aangepast en  5e DO toegevoegd
Blz 106  Opbouw van een functie nader gespecificeerd door begrip "activiteiten" toe te voegen.
Blz 108  Kleine tekstuele aanpassingen m.b.t. taken en activiteiten.
Blz 128  Richtlijn passend werk in WW en art 24 lid 3 WW toegelicht en tekst gewijzigd.
            M.n. opleidingsniveau, beloning en reistijd zijn geëxpliciteerd.
Blz 129  Passende arbeid in WW is gewijzigd. Nu na ½ jaar alle arbeid passend. WW richtlijn passende
            arbeid is opgenomen in AMvB ex art 24 lid 3 WW. Enkele aanpassingen conform wetgeving
            per 1 juli 2015.
Blz 162  Tekst iets gewijzigd en wetsartikel toegevoegd.
Blz 164  Ontslag kan alleen door de rechter en niet meer via de UWV route vanaf 1 juli 2015.
            Verder relevante tekst toegevoegd.
            Tekening aangepast met toevoeging deskundigenoordeel verplicht zoals in art 7: 671b lid 5 BW
            is aangegeven.
Blz 165  Wetsartikel toegevoegd.
Blz 169/170  Tekst verduidelijkt m.b.t. loondoorbetalingsverplichting bij te late WIA aanvraag.
Blz 171  Tekst in kader extra verduidelijkt i.v.m. art 23 lid 6
Blz 181  Nieuwe wetstekst m.b.t. payrollwerknemers toegevoegd.
Blz 182  Tekst onder WSW aanmelding gewijzigd omdat geen aanmelding meer mogelijk is.
            Tekst onder WSW indicatie als traject 2e spoor traject aangepast en ingekort.
Blz 185  Nieuwe deskundigenoordelen toegevoegd die bij UWV kunnen worden aangevraagd a.g.v.
            gewijzigde wetgeving.
Blz 186  5 e deskundigenoordeel toegevoegd
Blz 188  Tekst ingekort m.b.t. aanvragen 6 mnd voor einde wachttijd WIA
Blz 189  Toegevoegd mogelijkheid o.g.v. art 671b lid 5 en dat dit dan kosteloos is.
Blz 190  5 e deskundigenoordeel uitgewerkt en dat e.e.a. kosteloos is.
Blz 194  Kosten van het deskundigenoordeel gewijzigd. M.n. toegevoegd dat het gratis door UWV
            wordt gegeven als het nodig is voor een ontslag procedure bij de kantonrechter.
Blz 199  Eigen risico dragen voor de WGA flex premie kan pas per 01-01-2017.
           Was 01-01-2016 maar Asscher heeft dit uitgesteld.
Blz 302  BW artikelen gewijzigd en extra artikelen toegevoegd.
Blz 317  WW art 24 vernieuwd
Trefwoorden  Bijgewerkt

Versie 3.0   janauri 2015
Gewijzigd i.v.m. overgang naar uitgever Berghauser Pont.
Colofon gewijzigd.
Index: hoofdstuk 2.15.2.5 toegevoegd
blz 69  toegevoegd Richtlijn arbeidsduur vermindering
blz 149. Hs 2.15.2.5 toegevoegd.
Hs 4.3. wetsteksten gewijzigd naar de situatie van 01-01-2015. Mutaties voor WW art 24 en ZW art 19ab, art 29b.
Trefwoorden: toegevoegd "bescherming persoonsgegevens". blz 149
Trefwoorden: Wijzigingen verwerkt i.v.m. wetswijzigingen

Versie 2.7  september 2014

cover gewijzigd
Versie 2.7 toegevoegd in colofon
blz 88: Bij de formulieren toegevoegd de tekst m.b.t. de nieuwe uploadtool in het wgs portaal. Bij doel "wanneer" weggehaald zodat tekst nog op dezelfde blz past.
blz 119: nieuwe tabel ingevoegd
blz 120: nieuwe tabel ingevoegd + kostenfactor kolom D herschreven. Dat dit loon (D) als kosten wordt beschouwd is een wijziging die nu aansluit bij de loonwaarde berekeningssystematiek die ook i.h.k.v. de Participatiewet wordt gebruikt.
blz 121: berekening gewijzigd
blz 122: tabel vernieuwd
blz 123: tabel vernieuwd
blz 124: tabel vernieuwd
blz 125: tabel vernieuwd
blz 130: Wet werk en zekerheid datum toegevoegd van 01-07-2015
blz 181: Hs aanmelding WSW herschreven
blz 197: tekst aangepast en uitgebreid bij Hs beperking vd claim op AOH uitkeringen. Tevens Hs situatie tot 01-01-2014 verwijderd.
blz 199: samenvatting herschreven (overgenomen deels uit tekst van UWV "gedifferentieerde premie WGA en ZW 2014")
blz 303 t/m 322  tekst van alle wetten vernieuwd v/a BW t/m ZW
324 Participatiewet tekst aangevuld dat wet in werking is aanvaard door 1e Kamer.
blz 325   toegevoegd www.RNVC.nl bij geraadpleegde en interessante websites
325 Linken gewijzigd hier en daar en gecontroleerd of ze nog bestaan. Toegevoegd UWV premiewijzer


Versie 2.6
   juni 2014
Versie 2.6 ingevoerd.
Inhoudsopgave gewijzigd.
Blz 119: Kolom D verder aangegeven dat dit geen loonverminderende post is voor prestatie vd wn maar een kostenpost voor de wg.
Blz 181 WSW aanmelding: tekst aangepast ivm overdracht indicatie van Wb naar SMZ.
Blz 221 t/m 224 Stroomschema hersteld met teksten en pijltjes op juiste plekken.
Blz 223: In kader 3.6.0. toegevoegd dat de klant ook werkzaam moet zijn in de uren die mogelijk zijn.
Blz 253 tekst m.b.t. WSW aangepast. Stukje over marginale mogelijkheden weggehaald.
Blz 267 laatste alinea: toegevoegd "en de arbeidsdeskundige van het UWV "
Blz 323/324: Ingangsdata toegevoegd en hier en daar wat zinnen verwijderd.
Trefwoordenregister:
-Premiedifferentiatie op blz 197 toegevoegd aan de trefwoorden.
-Trefwoordenregister bij deugdelijke grond volgorde 257 na 209 (was andersom)

Versie 2.5  januari 2014
Blz 146 Tabel iets opgeschoven zodat het cijfer 2 er ook op staat.
Blz 192 Bij ERD tekst iets verduidelijkt.

Mrt 2014: BLz 259 re-integratie in kader moet zijn re-integratiebedrijf. Dit aangepast.
Blz 323 delen van de participatiewet weggehaald ivm nieuwe versie (6 e) die ik nog niet heb uitgezocht. Voorlopig nog maar even afwachten hoe e.e.a. zich ontwikkeld, Meerder wijzigingen zijn nog mogelijk namelijk.
Trefwoorden register was niet nodig te wijzigen. Stond nog goed.

Versie 2.4 december 2013
Index blzn gewijzigd participatiewet 323, Hs 4,6 => blz 328 en Hs 4.7 => blz337.
Blz 129 onder 2.15.1.2 toegevoegd :
Inmiddels is de Wet werk en zekerheid ingediend die ook aanpassingen aanbrengt in het begrip passende arbeid in de WW.
Blz 130 toegevoegd: Wetsvoorstel Wet Werk en zekerheid
Van degene die een WW uitkering ontvangt wordt na 6 maanden verwacht dat hij al het beschikbare werk al passende arbeid aanvaardt.
Blz 181 toegevoegd bij payrolbedrijven : Ook in het Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid worden de rechten van payrol-medewerkers meer gelijk gesteld met die van werknemers van het inlenend bedrijf.
Blz 182 toegevoegd een verwijzing boven aan de blz naar Hs 4.5. Tevens onder het kopje " WSW indicatie en WIA beoordeling" de laatste alinea weggehaald.
Blz 323 Participatiewet tekst veranderd. Meer specifieke zaken opgenomen en Sociaal Akkoord hoofdstuk weggehaald en verwerkt in PW verhaal.
Blz Toegevoegd wetsvoorstel Wet werk en zekerheid en toegelicht welke veranderingen er op komstzijn.

Versie 2.3 November 2013. Alleen cover gewijzigd ivm isbnnummer en streepjes code en QR code toegevoegd.

Versie 2.2 oktober 2013
Inhoudsopgave: paginanr 227 gewijzigd in pagina 327.

Versie 2.1 september 2013
Inhoudsopgave: wetsteksten blzn hernummerd.
Inhoudsopgave blz 336 toegevoegd: eigen aantekeningen
Inhoudsopgave Hs hernummerd binnen 2.15.1 e.v.
Inhoudsopgave toegevoegd hs op blz 219 bij 2.31
Blz 3 toegevoegd:
Aan het eind van het boek is ruimte gereserveerd voor u zelf om eventuele aantekeningen te maken.
Blz 6 en 7. Noten uit tekst verwijderd en apart onder de tekst gezet. Nootnummers van 3 t/m 5 hernummerd in 1 t/m 3.
Blz 8: artikelen ondersteept die achter in het boek staan.
Blz 10: toegevoegd in toetsingskader: ", na een marginale toets,"
Blz 11 toegevoegd in 1.3 "in een aantal situaties,"
Blz 15 Toegevoegd: "Zorg dat u voortvarend te werk gaat en dat er geen vertragingen optreden in het hele begeleidingsproces. Mocht de re-integratie op enige manier vertragen of stagneren onderneem dat binnen 4 weken adequate actie."
Blz 27 Toegevoegd onder Arbeid: "Bij de eerste is de Ziektewet van toepassing en bij de 2 e het Burgerlijk Wetboek."
Blz 30: verwijzing hs 2.20 moet zijn hs 2.21. gecorrigeerd. CBvB gewijzigd in CRvB.
Blz 66: Hs 4.4. gewijzigd in Hs 4.5
Blz 82. Tekst in kader gewijzigd m.b.t. wat met belastbaarheid wordt bedoeld.
Blz 88. Verwijzing naar hs 2.30 gewijzigd in hs 2.29.
Blz 99 Toegevoegd: "
Pas na die toets kan worden bepaald of een administratieve loonsanctie wordt opgeheven of dat de loonsanctie wordt voortgezet, maar dan op inhoudelijke gronden".
Blz 118 gewijzigd in deze tekst "Dat zijn i.h.a. mensen die op hun 17 e jaar al gehandicapt zijn en op hun 18 e jaar niet in staat zijn om 75% van het minimum(jeugd)loon te verdienen."
Blz 119: in tabel kolommen juist genoemd. Kolom B was weggevallen.
Blz 120. Randen toegevoegd en kolom G nu kolom H genoemd.
Blz 124 en 125 tabellen groter gemaakt zodat alles er op past.
Blz 128 hoofdstuk indeling in tekst toegevoegd boven 2.15.1
Blz 128. Verduidelijking van de subhoofdstukken toegevoegd. Hernummering van de 2.15.1 hoofdstukken. Inhoudsopgave gewijzigd.
Blz 129 nadere hoofdstuk specificering toegevoegd (boven 2.15.1.2)
Blz 133 verwijzing bij Sancties toepassen naar Hs 2.29 => moet zijn Hs 2.30.
Blz 146. Het woord eenduidig vervangen door het woord "duidelijk"
Blz 157. Tekst 2.15.4.1 wat aangepast.
Blz 183. 1x het woord "worden" weggehaald bij hs wie is de wg bij WSW arbeid.
Blz 187. Tekst iets veranderd onder kader in laatste regel van die alinea.
Blz 197: Het vette woord " arbeidsongeschiktheidsuitkeringen" gecorrigeerd.
Blz 198: toegevoegd: De premies voor de WGA-flex en WGA-vast kunnen voor maximaal 50% op het nettoloon van de werknemers van het bedrijf worden verhaald tenzij de cao zich hiertegen verzet
.
Blz 199 toegevoegd: Eigen risicodrager worden voor het WGA-vast risico kan eveneens. U draagt dan ook het risico voor de overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een WGA-uitkering die u in dienst had.
Blz 200: haakje sluiten toegevoegd
Blz 203 tekst verwijderd en verplaatst naar blz 219
Blz 209 gewijzigd bij punt 8 "De werknemer heeft een dienstverband en ontvangt daarnaast een"..
Blz 219 toegevoegd tekst van blz 203 m.b.t. consequenties loonsanctie bij WIA aanvraag.
Blz 220: weggehaald verwijzing naar hs 2.30.
Blz 226. Onder hersteltermijn: Hoofdletter ingevoegd bij begin vd zin.
Blz 227: tekst onder 3.3.1 iets gewijzigd.
Blz 232: toegevoegd onderop de pagina: "Is er onvoldoende informatie dan nodigt de verzekeringsarts de werknemer voor zijn eigen spreekuur uit.
Blz 234/235 – deze aandachtsstreepjes toegevoegd onder de punten 1 t/m 6. Ter verduidelijking vd leesbaarheid.
Blz 242: taalfoutje gecorrigeerd in laatste alinea.
Blz 253 het woordje "dat" verwijderd bij laatste aandachtstreepje.
Blz 257: toegevoegd "
en voor de WIA beoordeling wordt de kans op geen WIA uitkering of minder uitkering groter."
Blz 258 : te kort durend toegevoegd bij laatste aandachtstreepje.
Blz 262: Het woord "zieke wn# vervangen door arbeidsongeschikte werknemer
Blz 267. 2 e alineataalfoutje. Er stond en en dat m/z er.
Blz 272 hs redelijkheid verplaatst naar onder kader.
Blz 308: art 660a BW toegevoegd. Wettelijke pagina´s schoven op. Hernummerd in inhoudsopgave.
Blz 336: Bijlage + inhoudsopgave: toegevoegd: Eigen aantekeningen.

Trefwoordenregister
blz 310 gewijzigd in 311 bij "13 weken", 78 weken en verkorte wachttijd.
Toegevoegd "kantonrechter en blz 31, 73, 174 (+markeringen)
Toegevoegd scholing blz 136
Toegevoegd: benadelingshandeling blz 219 + 277 + markering aangebracht

Versie 2.0. Datum september 2013.
Wijziging in blz 180. Bedrijf B moet zijn bedrijf P.
Voorin: Pumbo weggehaald en vervangen door datum april 2013, versie 1,0.
Toegevoegd: versie 2.0 september 2013.
Inhoudsopgave.: toegevoegd Hs 4.4 en rest hernummerd
Blz 14: aangevuld dat de ex wg ook de rekening betaalt als de wn in de ZW komt en de WIA
Blz 23: risico i.v.m. gedifferentieerde WGA en ZW premie toegevoegd.
Blz 68 toegevoegd Multidisciplinaire Richtlijn voor Agressie en geweld in de werksituatie (2013).
Blz 68 t/m 70 Alle protocollen en richtlijnen op alfabetische volgorde gezet wat het zoeken makkelijker maakt. Van multi disciplinair 1 woord gemaakt (multidisciplinair).
Blz 146: gewijzigd arbeidsmarkt kansen tabel. Toegevoegd: kansmeter
Blz 165 aangevuld: volgens art 7.670 lid 10 BW
Blz 171: toegevoegd: Dit geldt ook voor de (ex)werknemer die ziekengeld (na einde dienstverband) van het UWV ontvangt.
Blz 172 en 181: LJN nummers omgezet in ECLI nummers.
Blz 184: markeren deskundigenoordeel
Blz 195 toegevoegd na premiekorting "of mobiliteitsbonus")
Blz 195 toegevoegd :
Verlenging tot maximaal 6 maanden is in bijzondere gevallen mogelijk. Tekst m.b.t. proefplaatsing gewijzigd en toegevoegd UWV beleid en publicatie in Staatscourant. Participatiewet verwijderd.. Proefplaatsing gemarkeerd tbv index.
Blz 197,198,199. Hele hoofdstuk vervangen en markeringen aangebracht.
Blz 250. Tekstuele verandering in kader. Moet direct spoor 2 opstarten als definitief geen mogelijkheden meer bestaan in spoor 1
Blz 322: toegevoegd hoofdstuk 4.4. Veranderingen in wetgeving. Rest blzn hernummerd.
Blz 325. Toegevoegd rubriek Arbeid en link:
http://www.vdab.be/cobra/
Index. Deskundigenoordeel blz 184 toegevoegd.
Index: proefplaatsing toegevoegd , blz 195
Index. Nieuwe markeringen van Hs. 2.25 aangebracht en oude verwijderd.
Index gewijzigd bij arbeidsmarkt kansen tabel blz 145 in blz 146
Index toegevoegd kansmeter blz 146
Index Participatiewet uit blz 195 verwijderd en blz 323 toegevoegd.

Versie 1.1 datum 14 juli 2013
Dankwoord; Eduard Slobbe en verzuimbeheer verwijderd.
Index pagina gewijzigd mbt WSW indicatie van 181 naar 182. Ook in trefwoorden register (ivm tekst payrollbedrijven)
Blz 118  participatiewet en loonkostensubsidie ipv loondispensatie toegevoegd
Blz 181 WSW stop van instroom 1-1-2015 en participatiewet toegevoegd.
BLZ 181 Payroll bedrijven aangepast
Blz. 195 toegevoegd participatiewet 01-01-2015.
Tekstuele wijzigingen (taal foutjes verbeterd (2x))
Blz 197 premie betalen aan belastingdienst (er stond aan UWV)
Blz 199 wijzigingen m.b.t premiesituatie heffingen per 01-01-2014. BeZaVa toegevoegd en ERD voor WGA vangnetters.
Trefwoordenregister Participatiewet en loonkostensubsidie toegevoegd.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu